Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

       

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

       

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai

ha

86.82

II

Diện tích sàn xây dựng

 

 

1

Giảng đường

 

 

 

Số phòng

phòng

122

 

Tổng diện tích

m2

17876

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

11

 

Tổng diện tích

m2

1050

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

6

 

Tổng diện tích

m2

588

4

Thư viện

m2

790

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng

phòng

4

 

Tổng diện tích

m2

352

6

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng

phòng

3

 

Tổng diện tích

m2

2000

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

501

 

Tổng diện tích

m2

17741

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

1800

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

1630

 

Diện tích nhà văn hóa

m2

450

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

562

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

7150

   

 

…, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên và đóng dấu)