TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Ngọc Hà

Học hàm, học vị: Tiến sĩ; GVC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912.266.270

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Dương Quỳnh Lưu

Học hàm, học vị: Thạc sĩ; GVC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0916.752.286

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hải Trung

Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0915.082.552

 

CHUYÊN VIÊN

Thái Bá Liên

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919.212.220

 

CHUYÊN VIÊN

Lê Đức Anh

Học hàm, học vị: ThS

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0943.397.268

 

CHUYÊN VIÊN

Phạm Xuân Cường

Học hàm, học vị: ThS

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0936.332.234

 

 

CHUYÊN VIÊN

Vũ Thị Thu Thủy

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0916.510.818

 

CHUYÊN VIÊN

Trần Thị Thanh Huyền

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0949.159.795

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Nguyễn Thu Hiền

Học hàm, học vị: ThS

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0914.896.126