PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PT

Nguyễn Văn Hòa

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Email: HoaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0987.781.919

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hải Trung

Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0915.082.552

 

   

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Khánh

Học hàm, học vị: ThS.

Email: KhanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0986.888.770

 

  CHUYÊN VIÊN

Thái Bá Liên

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919.212.220

CHUYÊN VIÊN

Lê Đức Anh

Học hàm, học vị: ThS

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0943.397.268

 

CHUYÊN VIÊN

Lâm Bảo Ngọc

Học hàm, học vị: ThS

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0911.702.456

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Vũ Thị Thu Thủy

Học hàm, học vị: Cử nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0916.510.818

 

      CHUYÊN VIÊN

      Nguyễn Thu Hiền

      Học hàm, học vị: ThS

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      Điện thoại: 0914.896.126

      CHUYÊN VIÊN

      Trần Thị Thanh Huyền

      Học hàm, học vị: Cử nhân

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Điện thoại: 0949.159.795