folder Quyết Định

Documents

pdf Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán ĐH chính quy 2011 Popular

By 1184 download

Download (pdf)

dhketoan.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành CNTT ĐH chính quy 2011 Popular

By 1090 download

Download (pdf)

1nganh-dao-tao-cong-nghe-thong-tin.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành GD Tiểu học ĐH chính quy 2011 Popular

By 996 download

Download (pdf)

7chuyen-nganh-giao-duc-tieu-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán CĐ chính quy 2011 Popular

By 988 download

Download (pdf)

cdketoan.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ĐH chính quy 2011 Popular

By 1076 download

Download (pdf)

2nganh-dao-tao-ngon-ngu-anh.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành QTKD ĐH chính quy 2011 Popular

By 1000 download

Download (pdf)

dhqtkd.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP GD Chính trị ĐH chính quy 2011 Popular

By 1199 download

Download (pdf)

5nganh-dao-tao-giao-duc-chinh-tri.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Hóa ĐH chính quy 2011 Popular

By 1116 download

Download (pdf)

3nganh-dao-tao-su-pham-hoa-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Tiếng Anh ĐH chính quy 2011 Popular

By 1328 download

Download (pdf)

6nganh-dao-tao-su-pham-tieng-anh.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Tin ĐH chính quy 2011 Popular

By 1141 download

Download (pdf)

4nganh-dao-tao-su-pham-tin-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Toán ĐH chính quy 2011 Popular

By 1145 download

Download (pdf)

1nganh-dao-tao-su-pham-toan-hoc.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành SP Vật Lý ĐH chính quy 2011 Popular

By 1089 download

Download (pdf)

2nganh-dao-tao-su-pham-vat-ly.pdf

pdf QĐ Chuẩn đầu ra chuyên ngành Thiết bị Thư viện TC chính quy 2011 Popular

By 1671 download

Download (pdf, 163 KB)

1nganh-dao-tao-thiet-bi-thu-vien.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán DNSX TC chính quy 2011 Popular

By 1202 download

Download (pdf)

trung cap-chuyen-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-san-xuat.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán HC-SN Trung cấp chính quy 2011 Popular

By 1032 download

Download (pdf)

3chuyen-nganh-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH chính quy 2011 Popular

By 1018 download

Download (pdf)

dhtai-chinhngan-hang.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Văn thư Lưu trữ TC chính quy 2011 Popular

By 862 download

Download (pdf)

2nganh-dao-tao-van-thu-luu-tru.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra kế toán DN TM-DV Trung Cấp chính quy 2011 Popular

By 890 download

Download (pdf)

2chuyen-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-thuong-mai-dich-vu.pdf

pdf QĐ về việc ban hành chuẩn đầu ra ĐH, CĐ, TC chính quy 2011 Popular

By 765 download

Download (pdf)

qdbanhanh_cdr.pdf